Podstawowe wiadomości o SZRP

Kategoria: Militaria – co warto wiedzieć Opublikowano: piątek, 16 listopad 2012 Renata Kuroczycka

SZRP, czyli SIŁY ZBROJNE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ są podstawowym elementem systemu obronności państwa. Ich zadaniem jest ochrona niepodległości Polski, strzeżenie bezpieczeństwa i nienaruszalności jej granic.

W ramach tych funkcji Siły Zbrojne realizują cele, wynikające ze Strategii Obronności RP, które zostały dodatkowo określone w Polityczno-Strategicznej Dyrektywie Obronnej oraz w konkretnych sojuszniczych i narodowych planach operacyjnych.

 

Działając w narodowym systemie obronności, a także w systemie sojuszniczym, SZRP przygotowane są do wykonywania trzech rodzajów zadań strategicznych:
- działań obronnych w przypadku wojny – odparcia bezpośredniej agresji na terytorium Polski lub udziału w odparciu agresji na inne państwo sojusznicze,
- zadań reagowania kryzysowego – w sytuacjach kryzysowych w Polsce lub w ramach misji organizacji międzynarodowych,
- zadań stabilizacyjnych oraz prewencyjnych w czasie pokoju.
Ponadto Siły Zbrojne RP przygotowane są także do reagowania na zagrożenia pozamilitarne, np. w przypadku klęsk żywiołowych (powodzie, długotrwałe susze itp.).

 

HIERARCHIA WOJSKOWA

 

W wojsku obowiązuje ścisła hierarchia. W razie konfliktu zbrojnego system hierarchiczny umożliwia podejmowanie szybkich decyzji oraz niezwłoczne wprowadzanie ich w życie. Wewnętrzna struktura wojska obejmuje szereg elementów, z których pierwszym i podstawowym jest szeregowy żołnierz, zaś 7-10 żołnierzy składa się na drużynę. Zwykle 3 drużyny tworzą pluton, który powinien liczyć ok. 30 żołnierzy. Wyższym szczeblem od plutonu jest kompania, licząca ok. 90-100 żołnierzy. Kilka kompanii (zazwyczaj 4) wchodzi w skład batalionu. Następnie tworzy się brygada z kilkoma (często także 4) batalionami. Kolejny szczebel stanowi dywizja, a po niej korpus, nad którym władzę sprawuje Dowództwo Wojsk Lądowych. Jednostkami zwierzchnimi tego sztabu są Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

W okresie pokoju całością sił zbrojnych, łącznie z jednostkami wydzielonymi do struktur sojuszniczych, kieruje minister obrony narodowej. Głównym organem planowania strategicznego sił zbrojnych jest Sztab Generalny Wojska Polskiego. Najwyższym przełożonym wszystkich żołnierzy w naszym kraju jest Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

 

W czasie wojny siłami zbrojnymi dowodzi Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych RP, mianowany przez Prezydenta RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów. W celu zapewnienia sprawnej koordynacji wszystkich wojsk na czas wojny tworzy się Wojenny System Dowodzenia, który realizowany jest w systemie narodowym oraz sojuszniczym. Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych dowodzi jednostkami wojskowymi, pozostającymi w systemie narodowym, zaś system sojuszniczy obejmuje wojska wchodzące w skład struktur NATO, którymi dowodzą wielonarodowe operacyjne dowództwa sojusznicze.